Statut

„ AKADEMIA PSZCZÓŁEK”

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE

W STUDZIONCE

STATUT

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pszczółek” zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem niepublicznym.
 2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Studzionce przy ulicy Robotniczej 4.
 3. Ustalona nazwa i pieczęć używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu.

  „Akademia Pszczółek”
  Niepubliczne Przedszkole
  Leszek Kudła
  43-245 Studzionka, ul. Robotnicza 4
  Tel/fax: 32 212 31 45 Kom. 508-150-378

 4. Organem Prowadzącym jest osoba fizyczna Leszek Kudła.
 5. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem pełni Kuratorium Oświaty w Katowicach oddział delegatura w Bielsku-Białej.
 6. Podstawą prawną działania przedszkola jest:
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.)
 • Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o systemie oświaty
 • Niniejszy Statut nadany przez Organ Prowadzący
 • Wpis do ewidencji placówek oświatowych
 • Kodeks pracy
 • Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego

§ 2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 1. Nadrzędnym celem przedszkola jest dobro dziecka.
 2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN.
 3. Zadaniem przedszkola jest:
 • Zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej
 • Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka
 • Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę oraz dobrą, przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy
 • Przedszkole dba o rozwój wszystkich rodzajów inteligencji dziecka.
 • Przedszkole stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci
 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokajania
 • Zapewnienie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej
 • Przygotowanie dzieci do nauki szkolnej poprzez realizację programu edukacyjnego zatwierdzonego przez MEN
 • Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci
 • Rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka
 • Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci
 • Rozwijanie umiejętności samoobsługowych
 • Kształtowaniu u dzieci podstaw patriotycznych oraz poczucia przynależności społecznej
 • Budowanie i poszerzanie dziecięcej wiedzy w świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
 • Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz umocnienie więzi z rodziną

§ 3

ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
  • Organ prowadzący powierza grupę opiece jednego lub dwóch nauczycieli
  • W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienie ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciel prowadzi jedna grupę przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu
  • Grupa przedszkolna liczy maksymalnie 17 dzieci
  • W tracie zajęć poza terenem Przedszkola ( wycieczki ) zapewniona jest opieka nauczycieli oraz dodatkowo na każde 10 dzieci – jedna osoba dorosła
  • W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów, odpowiedzialni są oni za bezpieczeństwo dzieci
  • Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie
  • Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż.,
 2. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
 3. W chwili gdy Rodzic/Opiekun zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, to Rodzic/Opiekun przejmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.
 4. Dopuszczalna jest jednorazowa i ważna do odwołania, zgoda Rodzica/Opiekuna na wyjście dziecka na spacery w pobliżu Przedszkola.

§4

ORGANY PRZEDSZKOLA I ZAKRES ICH DZIAŁANIA

 1. Organami przedszkola są:
  • Dyrektor
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców – jeżeli taka zostanie utworzona
 2. Do zadań Dyrektora Przedszkola należy:
  • Bieżące kierowanie działalnością wychowawczo-dydaktyczną Przedszkola
  • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego
  • Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał
  • Realizowanie założeń i koncepcji przedłożonych przez Kuratorium Oświaty i Radę Pedagogiczną
  • Kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola tylko i wyłącznie w porozumieniu z właścicielemi za jego zgodą
  • Prowadzenie i przechowywanie określonej szczegółowymi przepisami dokumentacji działalności przedszkola
  • Zbieranie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy ustalonych w odrębnych przepisach
  • Podejmuje decyzje o przyjęciu i skreśleniu dziecka z Przedszkola w trakcie trwania roku szkolnego
 3. Rada Pedagogiczna:
  • Składa się z Dyrektora oraz wszystkich Nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu
  • Przewodniczący Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje zebranie oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej
  • wszystkich członków o terminie i porządku zebrania
  • Nauczyciel jest zobowiązany do zachowania tajemnicy służbowej dotyczącej pracy Przedszkola, a także uchwał i spostrzeżeń posiedzenia rady Rodziców

§5
ORGAN PROWADZĄCY I JEGO KOMPETENCJE

 • Stale współpracuje z Radą Pedagogiczną
 • Reprezentowanie Przedszkola pod nieobecność Dyrektora.
 • Odpowiednio zarządza środkami finansowymi Przedszkola
 • Nadzoruje pracę Nauczycieli
 • Czuwa nad bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Przygotowuje projekt zmian Statutu Przedszkola
 • Koordynuje zgodność realizowanych przez Przedszkole celów z założeniami Statutu
 • Zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, bhp, p.poż
 • Organ prowadzący jest upoważniony do zawierania umowy z Rodzicami o sprawowanie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej nad dzieckiem przez Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pszczółek”

§6

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożonyz dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 2. Organizacje dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola oraz zawiera on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych, a także oczekiwań rodziców.
 3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w dni robocze, z wyjątkiem przerw ustalonych przez Organ Prowadzący. Do końca października Organ Prowadzący jest zobowiązany powiadomić Rodziców/Opiekunów o dniach wolnych z zastrzeżeniem, że tych dni nie będzie więcej niż 5 , za wyjątkiem wakacji letnich gdzie przerwa nie może być dłuższa niż 15 dni roboczych.
 4. Przedszkole jest czynne dla dzieci 8,5 godzin dziennie od godziny 7.30 do 16.00. Organ prowadzący może wydłużyć lub skrócić godziny pracy przedszkola na pisemną prośbę Rodzica. W zależności od potrzeb przedszkola Organ Prowadzący zastrzega sobie prawo do regulowania godzinami otwarcia placówki jednak nie krócej niż 8 godzin w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku.
 5. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat. Zgodnie z zapisem art.14 ust 1b ustawy o systemie oświaty w uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko , które ukończyło 2,5 roku na wyraźną prośbę Rodzica w formie pisemnej.
 6. W przedszkolu dzieci w wieku 5 i 6 lat odbywają roczne przygotowanie przedszkolne.
 7. Dzieci należy przyprowadzać do Przedszkola od godziny 8.00 do godziny 8.15 lub w każdym innym czasie pracy Przedszkola z uwzględnieniem ustępu 7.
 8. Z powodów organizacyjnych oraz ze względu na konieczność zamówienia odpowiedniej liczby posiłków na dany dzień wymagane jest aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłaszane do godziny 8.00 (osobiście lub telefonicznie)
 9. W uzasadnionych przypadkach ramowy rozkład dnia może ulec zmianie np. uroczystość, wycieczka.
 10. W wakacje letnie przedszkole nie prowadzi zajęć dydaktycznych co nie ma wpływu na wysokość czesnego.
 11. Organ Prowadzący ma prawo zarządzić jeden miesiąc wakacyjny wolny od pracy Przedszkola ( lipiec lub sierpień).
 12. Przedszkole może w czasie roku szkolnego wprowadzić zmiany w ofercie edukacyjnej w zależności od bieżących potrzeb i możliwości przedszkola.
 13. Organ prowadzący zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w ciągu roku pracy przedszkola – specjalnych ofert promocyjnych.
 14. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, rytmiki, religii, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
  • 15 minut dla dzieci od 3 do 4 lat
  • 30 minut dla dzieci od 5 do 6 lat
 15. Usługi świadczone w przedszkolu są płatne dlatego za pobyt dziecka w Przedszkolu Rodzice uiszczają comiesięczną opłatę, której wysokość uregulowana jest zawartą umową cywilno-prawną.
 16. Ustala się opłatę wpisową od dziecka nie podlegającą zwrotowi w razie rezygnacji ze świadczenia usług. Opłatę ustala Organ Prowadzący w umowie cywilno-prawnej.
 17. Koszty wyżywienia dziecka są pokrywane przez Rodziców/Opiekunów. Przewiduje się 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek.
 18. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez Organ Prowadzący i jest zawarta w umowie cywilno-prawnej i podana do wiadomości Rodzicom.
 19. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy Przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki.
 20. W przypadku gdy dziecko nie uczęszcza do przedszkola w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) rodzic zobowiązany jest do uiszczenia opłaty stałej miesięcznej z uwzględnieniem ust.10.
 21. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu uiszczać należy do 10 dnia każdego miesiąca na konto placówki.
 22. W przypadku nieterminowego uiszczania należności będą naliczane odsetki ustawowe za zwłokę.Podstawą ich naliczenia jest art.481 § 1 i 2 kodeksu cywilnego.
 23. Każda zmiana Ramowego Rozkładu Dnia przedstawiona jest do ogólnej wiadomości na tablicy ogłoszeń.

§7

ZASADY PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 • O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje Organ Prowadzący Przedszkole w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.
 • Wpis dziecka na listę dzieci uczęszczających do Przedszkola dokonywany jest na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia, wpłaty wpisowego do ustalonego terminu przez organ prowadzący oraz podpisaniu umowy cywilno-prawnej, a także przeprowadzonej rozmowie z Rodzicami/Opiekunami.
 • Organ Prowadzący może podjąć decyzje o nie przyjęciu dziecka do przedszkola jeżeli zostały zatajone istotne informacje o dziecku.
 • Rozwiązanie umowy cywilno-prawnej przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola oraz rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od 1-go dnia następnego miesiąca, po miesiącu, w którym zostanie złożone wypowiedzenie. Wypowiedzenie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Dzieci mogą być przyjmowane do przedszkola przez cały rok szkolny o ile Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.
 • Dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków w trakcie roku szkolnego, jeżeli jego zachowanie stwarza zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa innych dzieci.
 • Dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków w trakcie roku szkolnego, jeżeli jego zachowanie uniemożliwia pracę nauczyciela z innymi podopiecznymi.
 • Jeżeli Rodzice zalegają z opłatami za 1 m-c za przedszkole i nie wniosą ich po pisemnym wezwaniu do zapłaty w określonym przez organ prowadzący terminie.
 • W przypadku nieterminowego uiszczania należności będą naliczane odsetki ustawowe za zwłokę w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.
 • Przedszkole może przyjąć dziecko na okres tylko wakacyjny o ile posiada wolne miejsca. Przyjęcie odbywa się na podstawie odrębnej umowy bez pobierania opłaty wpisowego. Organ prowadzący zastrzega sobie prawo do odrębnej oferty dla dzieci przyjętych na okres wakacyjny /lipiec-sierpień/.
 • Rodzeństwu przysługuje zniżka w wysokości 50% od każdego z rodzeństwa. Zniżka dotyczy tylko opłaty czesnego w ciągu roku szkolnego i nie obowiązuje jeżeli dziecko jest przyjęte tylko na okres wakacyjny. Pozostałe opłaty nie podlegają upustom.

§8

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym
 2. Nauczyciel Przedszkola prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy
 3. Przedszkole dopuszcza możliwość pracy stażystów i wolontariuszy.
 4. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
  • respektowanie praw dziecka i szanowanie jego godności,
  • planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
  • wspieranie rozwoju psycho-fizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań
  • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
  • stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
  • odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.
  • współpraca ze specjalistami świadczącymi specjalistyczną pomoc psychologiczno- pedagogiczną, zdrowotną i inną,
  • planowanie własnego rozwoju zawodowego,
  • systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
  • dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych, dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
  • eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
  • współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w obszarze wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z planu pracy dydaktyczno-wychowawczej realizowanej w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
  • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
  • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
 5. W przedszkolu obowiązują następujące zasady pracy, które są podstawą sprzyjającej atmosfery pomiędzy rodzicami, a personelem:
  • informacje, uwagi, prośby Rodziców związane z pielęgnacją i opieką nad dzieckiem należy kierować tylko do wychowawców w wyznaczonych na tablicy ogłoszeń godzinach.
  • dłuższe rozmowy dotyczące zachowaniadziecka, jego rozwoju, postępów, problemów mogą mieć miejsce tylko wtedy, kiedy nie powoduje to przerwania zajęć z grupą i nie ogranicza możliwości sprawowania opieki nad dziećmi.
  • uwagi dotyczące pracy personelu oraz funkcjonowania przedszkola należy zgłaszać dyrektorowi przedszkola lub organowi prowadzącemu
  • ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi niedopuszczalne jest rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, podnoszenie głosu na rozmówcę w obecności dzieci,
  • podmiotowe traktowanie personelu.
 6. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają przepisy zawarte z personelem Przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy
 7. Szczegółowy zakres obowiązków Nauczycieli i innych pracowników Przedszkola znajdują się w teczce osobowej każdego pracownika
 8. Spotkania z Rodzicami/Opiekunami odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 w półroczu.

§9

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

 1. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci bez względu na płeć, kolor skóry, wyznanie, których rozwój psychofizyczny umożliwia prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej.
 2. Przedszkole gwarantuje dziecku wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
  • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  • szacunku dla wszystkich jego potrzeb,
  • życzliwego traktowania,
  • ochrony przed wszystkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
  • poszanowania własności,
  • opieki ,ochrony,
  • partnerskiej rozmowy na każdy temat,
  • akceptacji jego osoby,
  • aktywności twórczej i eksperymentowania,
  • samodzielności w podejmowaniu zadań, dokonywaniu wyborów,
  • wsparcia i pomocy w sytuacjach gdzie pojawią się problemy,
  • akceptacji siebie i innych,
  • szacunku wobec siebie i innych.
 3. W Przedszkolu nie można stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody Rodzica/Opiekuna , poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie lub zdrowie dziecka
 4. Wychowankowie Przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
 5. Opłatę z tytułu ubezpieczenia uiszczają Rodzice bądź Opiekunowie na początku roku szkolnego
 6. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich dzieci Przedszkole przyjmuje tylko dzieci zdrowe
 7. Dziecko może zostać skreślone z listy gdy:
  • Rodzic /Opiekun zalega z opłatami do 2 tygodni od wyznaczonego terminu na umowie cywilno-prawnej
  • Zachowanie dziecka powoduje zagrożenie zdrowia i życia wychowanków Przedszkola
  • Nastąpił brak współpracy między Rodzicami/Opiekunami, a personelem dydaktycznym Przedszkola w zakresie rozwiazywania problemów wychowawczo-dydaktycznych
  • Rodzice/Opiekunowie zataili informacje o stanie zdrowia dziecka, co uniemożliwia prawidłowy proces wychowawczo-dydaktyczny
 8. Dziecko ma obowiązek:
  • Stosowania się do poleceń nauczyciela
  • Szanowania swoich kolegów i koleżanek oraz wytworów ich pracy
  • Słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela
  • Przestrzegania zasad ustalonych w grupie
  • Okazywanie szacunku pracownikom przedszkola i swoim rówieśnikom
  • Szanowania poglądów i przekonań innych osób
  • Zgłaszania nauczycielowi wszelkich problemów i niedyspozycji
  • Szanowanie mienia przedszkola ( w przypadku uszkodzeń dokonanych przez dziecko Rodzic/Opiekun powinien te szkodę naprawić
  • Utrzymania czystości i porządku na terenie przedszkola
  • Przebywanie pod stałą opieka wychowawcy, a wszelkie oddalenie od wychowawcy jest naganne

§10

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

 1. Zebrania grupowe
 2. Konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami, specjalistami, Organem Prowadzącym
 3. Zajęcia otwarte
 4. Formy zaproponowane przez Rodziców
 5. Tablica informacyjna
 6. Udział Rodziców/Opiekunów/ najbliższych członków rodziny w uroczystościach przedszkolnych

§11

SPOSÓB UZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA

 • Dotacji z budżetu miasta Pszczyna tj. ze środków przekazywanych art.90 ustawy o systemie oświaty,
 • Z darowizn na rzecz Przedszkola,
 • Ze Stowarzyszeń i Fundacji na rzecz Przedszkola,
 • Ze Sponsorów
 • Wysokość opłat wnoszonych przez Rodziców/Opiekunów dzieci ustalana jest w umowie o opiekę przedszkolną i może być zmieniona co rok. O zmianie wysokości czesnego informuje Organ Prowadzący poprzez informacje pisemną wywieszoną na tablicy informacyjnej. W przypadku wywieszenia takiego ogłoszenia nie jest konieczne zawarcie aneksu do umowy pomiędzy Przedszkolem, a Rodzicem/Opiekunem.

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej tzn. nauczycieli, rodziców, innych pracowników
 2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych udostępnia się go u Organu Prowadzącego Przedszkole
 3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację z odrębnymi przepisami
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego
 5. Zmiany w statucie zatwierdza podpisem organ prowadzący Przedszkole
 6. Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2012r.

Organ Prowadzący

Leszek Kudła